CCiv:Legea

De la iurispedia
(Redirecționat de la Codul civil)
Salt la: navigare, căutare
Legea
Cartea Despre persoane
Titlul Persoana fizică
Titlul Ocrotirea persoanei fizice
Capitolul Tutela minorului
Titlul Persoana juridică
Cartea Despre familie
Titlul Căsătoria
Capitolul Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor
Capitolul Desfacerea căsătoriei
Secţiunea Efectele divorţului
Titlul Rudenia
Capitolul Filiaţia
Secţiunea Stabilirea filiaţiei
Capitolul Adopţia
Cartea Despre bunuri
Titlul Proprietatea privată
Capitolul Accesiunea
Secţiunea Accesiunea imobiliară artificială
Capitolul Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Secţiunea Limite legale
Capitolul Proprietatea comună
Titlul Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Capitolul Uzufructul
Secţiunea Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar
Titlul Administrarea bunurilor altuia
Capitolul Regimul juridic al administrării
Titlul Cartea funciară
Titlul Posesia
Cartea Despre moştenire şi liberalităţi
Titlul Moştenirea legală
Titlul Liberalităţile
Capitolul Testamentul
Titlul Transmisiunea şi partajul moştenirii
Capitolul Transmisiunea moştenirii
Cartea Despre obligaţii
Titlul Izvoarele obligaţiilor
Capitolul Contractul
Secţiunea Încheierea contractului
Paragraful Consimţământul
Capitolul Răspunderea civilă
Titlul Obligaţiile complexe
Capitolul Obligaţiile solidare
Titlul Executarea obligaţiilor
Capitolul Plata
Capitolul Executarea silită a obligaţiilor
Titlul Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
Titlul Diferite contracte speciale
Capitolul Contractul de vânzare
Secţiunea Dispoziţii generale
Paragraful Obligaţiile vânzătorului
Capitolul Contractul de locaţiune
Secţiunea Dispoziţii generale
Capitolul Contractul de antrepriză
Capitolul Contractul de societate
Secţiunea Societatea simplă
Paragraful Efectele contractului de societate
Capitolul Contractul de transport
Secţiunea Contractul de transport de bunuri
Capitolul Contractul de mandat
Capitolul Contractul de depozit
Capitolul Contractul de asigurare
Titlul Garanţiile personale
Capitolul Fideiusiunea
Titlul Privilegiile şi garanţiile reale
Capitolul Ipoteca
Secţiunea Dispoziţii generale
Secţiunea Ipoteca mobiliară
Capitolul Executarea ipotecii
Secţiunea Executarea ipotecii mobiliare
Paragraful Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
Cartea Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor
Titlul Prescripţia extinctivă
Cartea Dispoziţii de drept internaţional privat
Titlul Conflicte de legi
Capitolul Familia

Cuprins

Despre Noul Cod Civil

In Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 a fost republicata Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Legea nr. 287/2009 fusese publicată iniţial în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009, apoi a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 şi apoi rectificată în Monitorul Oficial nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în Monitorul Oficial nr. 489 din 8 iulie 2011.

Codul Civil conţine 2664 de articole, grupate în şapte Cărţi. El intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011 (conform art. 220 din Legea nr. 71/2011), dată la care se abrogă Codul civil din 1864 care s-a aplicat în România timp de 146 ani, precum şi Codul Civil Carol al II-lea din 1939 care însă nu a fost niciodată aplicat.

Despre punerea în aplicare a Noului Cod Civil

Legea nr. 71/2011 este legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 277/2009 privind Codul Civil. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011 şi intră în vigoare la 1 octombrie 2011, cu excepţia a opt articole enumerate expres care au intrat în vigoare la data de 13 iunie 2011 (conform art. 221).

Această lege conţine 230 de articole, dintre care o parte reglementează punerea în aplicare propriu-zisă a Codului, iar o altă parte cuprinde modificări, dintre care unele de substanţă, a acestuia. Modificările aduse codului însumează aproximativ 15% din conţinutul iniţial din 2009.

La randul ei, Legea 71 a fost modificata prin OUG 79/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 sept. 2011.

De asemenea, prin OUG 80/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 694 din 30 sept. 2011 se modifică Legea actelor de stare civilă nr. 119/1996, pentru compatibilizarea cu prevederile NCC. Iar în Monitorul Oficial nr. 666 din 19 sept. 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justiţiei nr. 1786/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia.

Articolul 6 Aplicarea în timp a legii civile.
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.
(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi.
(4) Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.
(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.

—Art. 6 din noul Cod Civil

Dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaţiile personale şi patrimoniale dintre copii şi părinţii lor divorţaţi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispoziţiilor art. 403 din Codul civil

—Art. 46 din Legea nr. 71/2011

Expunere de motive

Tezele prealabile ale proiectului de Cod Civil au fost aprobate prin HG nr. 277/2009; nota de fundamentare poate fi accesată pe site-ul Guvernului. Informaţii despre demersul legislativ privind Codul civil se găsesc pe site-ul Camerei Deputaţilor. Este vorba despre expunerea de motive, raportul Ministerului Justiţiei privind elaborarea proiectului de lege, forma iniţială trimisă de Ministerul Justiţiei. Pentru acest proiect de lege, Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului în iunie 2009.

Informaţii despre demersul legislativ privind Legea de punere în aplicare a Codului civil, inclusiv expunerea de motive, sunt disponibile pe site-ul Senatului unde a fost adoptat în decembrie 2010 şi pe site-ul Camerei Deputaţilor care l-a adoptat în iunie 2011.

Comentarii

Până în prezent în IURISPEDIA sunt comentate complet mai multe articole sau diviziuni din Codul Civil, cum ar fi:

O listă completă a comentariilor se actualizează permanent la pagina http://www.iurispedia.ro/i/CCiv:Statistici.

Elemente de drept comparat

Mai jos sunt trimiteri la codurile străine care au fost sursă de inspiraţie redactorilor noului Cod civil din România:

alte coduri

Bibliografie


Pănâ în prezent, nu există manuale care să trateze exhaustiv noul cod civil.

Literatura de specialitate disponibilă în comerţ cuprinde următoarele monografii:

- înainte de publicarea Legii nr. 71/2011: Ion Turcu, „Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii Art. 1164-1649. Comentarii şi explicaţii”, Editura CH Beck, 2011; Gheorghe Piperea, „Introducere în dreptul contractelor comerciale”, Editura CH Beck, 2011;

- ulterior publicării Legii nr. 71/2011: coord. prof.univ.dr. Marilena Uliescu "Noul Cod civil. Comentarii", ediţia a treia, Editura Universul Juridic, Bucureşti, sept.2011; Florescu C. Dumitru, "Contractele civile", Editura Universul Juridic, sept. 2011; Florescu C. Dumitru, "Dreptul succesoral. Contine grile conform Noului Cod civil", Editura Universul Juridic, oct. 2011.

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Trusa de unelte